// //
ћы принимаем WebMoney


Що таке реферат, та вимоги до нього

(16.02.2011)

Реферат (від лат. refero – доповідаю, повідомляю) означає стислий виклад у письмовому виді або у формі доповіді змісту наукової праці (праць), літератури по темі; виклад сутності певного питання.

Перед написанням реферату студентам потрібно здійснити ретельне вивчення рекомендованої літератури, без знання якої неможливе висвітлення питань роботи. Слід мати на увазі, що крім рекомендованих кафедрою джерел необхідно ще використати також енциклопедичні та довідкові видання. Під час опрацювання теми, пошуку необхідних матеріалів до написання реферату студенту доцільно буде звернутися до сторінок мережі „Internet”, які присвячені проблемам криміналістики. При використанні таких матеріалів слід зробити відповідні посилання на сервер з якого взята відповідна інформація з датою входження на сервер, сайт.

Основні вимоги щодо змісту реферату:

а) в основу реферату необхідно покласти певну суму фактичних і теоретичних даних, які викладатимуться згідно існуючого плану;

б) особливої уваги приділити пошуку необхідних нормативно-правових матеріалів, їх систематизації, з’ясуванню основних понять і термінів з досліджуваної теми;

в) наприкінці роботи, підводячи підсумок, слід узагальнити увесь викладений матеріал та зробити власні висновки щодо проблеми, яка досліджується.

Реферат зазвичай доповнюється ілюстративним матеріалом у вигляді графіків, діаграм, таблиць, фотографій і так далі. Все це повинно бути оформлено в додатку, пронумеровано і вказано в змісті. Висновок роботи має містити узагальнюючі підсумки досліджуваної теми. Закінчується робота як правило списком літератури, використаної в ході роботи.

Вимоги до оформлення реферату:

Реферат слід писати на листах формату А-4. Обсяг реферату не повинен перебільшувати 20 сторінок. Текст реферату повинен бути написаний розбірливо і грамотно. Титульна сторінка реферату оформлюється згідно вимог до контрольної роботи . На другій сторінці слід подати план реферату. У тексті виділяються заголовки відповідно до розділів плану, сторінки роботи нумеруються.

Шрифт роботи Times New Roman 14 пт. Інтервал між рядками „Полуторний”. Відступи від краю аркуша: верхній – 2,5 см., нижній – 2,5 см., лівий – 2,5 (3) см., правий – 2 (1,5) см. 29-30 рядків на аркуші, враховуючи посторінкові посилання на використані джерела. При використанні цитат або вільної анотації тих чи інших джерел у тексті реферату слід робити посилання (посторінкові або наскрізні).