// //
ћы принимаем WebMoney


КУРСОВА РОБОТА ЯКІ ВИМОГИ

(11.01.2010)

Мета курсової роботи

Курсова робота — ефективна форма самостійної роботи студентів. Вона узагальнює підсумки у вивченні курсів і передбачає виконання індивідуального завдання.

Мета курсової роботи — закріплення та поглиблення студентами теоретичних і практичних знань, набутих у процесі вивчення курсу.

Виконання курсової роботи створює для студента можливість навчитися самостійно працювати з інформаційними джерелами, реформувати та узагальнювати їх матеріали, вивчати та оцінювати основні проблеми і шляхи їх подолання, виробляти пропозиції з метою їх подолання.

1 Загальні вимоги

Роботу друкують за допомогою комп'ютера з одного боку аркуша білого паперу формату А4 (210 х 297 мм) з такими берегами: лівий – 25 мм, верхній, нижній – по 20 мм; правий – 10 мм.

Робота виконується українською мовою за допомогою текстового редактора Microsoft Word (шрифт Тіmes New Roman, розмір шрифту 14 пт, міжрядковий інтервал – 1,5).

Шрифт друку повинен бути чітким, стрічка – чорного кольору середньої жирності. Щільність тексту роботи повинна бути однаковою впродовж всієї пояснювальної записки.

Друкарські помилки, описки і графічні неточності, які виявилися в процесі написання роботи, можна виправляти підчищенням або зафарбуванням білою фарбою і нанесенням на тому ж місці виправленого тексту. Виправлення повинні бути акуратними та не привертати увагу.

Прізвища, назви установ, підприємств, організацій та інші власні назви в пояснювальній записці наводять мовою оригіналу.

Структурні елементи «Зміст», «Перелік умовних скорочень», «Вступ», «Висновки», «Список використаної літератури», «Додатки» не нумерують, а їх назви є заголовками структурних частин роботи.

Розділи та підрозділи повинні мати заголовки. Пункти та підпункти теж можуть мати заголовки.

Заголовки структурних частин роботи та заголовки розділів слід розташовувати з абзацного виступу і друкувати стрічними літерами з першої великої без крапки в кінці, не підкреслюючи. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою. Перенесення слів у заголовку розділу не допускається.

Заголовки підрозділів, пунктів і підпунктів роботи друкують з абзацного відступу і маленькими літерами, крім першої великої, без крапки в кінці, не підкреслюючи.

Абзацний відступ повинен бути однаковим впродовж усього тексту роботи і дорівнювати 1,27 мм. Якщо в тексті є переліки, то вони оформлюються дефісами (з абзацу) або наступним чином:

а) …

б) …

1) …

2) …

в)

Відстань між заголовком і подальшим чи попереднім текстом (а саме – між нижніми краями двох сусідніх строк) має бути не менше 15 мм (3 одинарних інтервалів). Відстань між основами рядків заголовка, а також між двома заголовками приймають такою, як у тексті. Відстань між назвою підрозділу та текстом повинна бути 15 мм.

Не допускається розміщувати назву розділу, підрозділу, а також пункту і підпункту в нижній частині сторінки, якщо після неї надруковано тільки один рядок тексту.

В тексті не допускається застосовувати розмовні обороти, техніцизми, професіоналізми, використовувати для одного й того ж поняття різні терміни, синоніми, а також іншомовні слова і терміни при наявності рівнозначних слів і термінів в українській мові. Не можна також застосовувати скорочення слів, крім загальноприйнятих, згідно з існуючими держстандартами, а також прийнятих в даному документі.2 НумераціяНумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, рисунків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака № та крапки у кінці.

Сторінки роботи слід нумерувати, додержуючись наскрізної нумерації впродовж всього документу. Першою сторінкою роботи є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок. На титульному аркуші номер сторінки не проставляють. На аркуші змісту номер сторінки також не проставляють. На наступних сторінках номер проставляють у нижньому правому куті сторінки без крапки в кінці. Ілюстрації і таблиці, розміщені на окремих сторінках, включають до загальної нумерації сторінок роботи.

Розділи пояснювальної записки повинні мати порядкову нумерацію впродовж всього документу (наприклад, 1, 2, 3).

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку (наприклад 1.1, 1.2, 1.3).

Пункти нумерують у межах кожного підрозділу. Номер пункту складається з порядкових номерів розділу, підрозділу, пункту, між якими ставлять крапку (наприклад, 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3). Якщо текст поділяється тільки на пункти, їх слід нумерувати, за винятком додатків, порядковими номерами.

Підпункти нумерують у межах кожного пункту. Номер підпункту складається з порядкових номерів розділу, підрозділу, пункту, підпункту між якими ставлять крапку (наприклад, 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3).

Якщо розділ або підрозділ складається з одного пункту, або пункт складається з одного підпункту, його нумерують.

Нумерацію та назву розділів, пунктів, підпунктів починають з абзацу. Наприклад:

1 Техніко-економічна характеристика підприємства N

1.1 …

1.2 …

1.3 …

2 Аналіз виробничо-господарської діяльності підприємства N

2.1 …

2.1.1 …

3 Оформлення ілюстраційІлюстрації (фотографії, рисунки, креслення, діаграми, схеми, графіки) необхідно подавати в роботі безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Ілюстрації, які розміщені на окремих сторінках роботи, включають до загальної нумерації сторінок. Якщо ілюстрація не вміщується на одній сторінці, можна переносити її на інші сторінки, вміщуючи назву ілюстрації на першій сторінці, пояснювальні дані - на кожній сторінці, і під ними позначають "Рисунок ___, аркуш ___".

Ілюстрації позначають словом "Рисунок" і нумерують послідовно в межах розділу, за винятком ілюстрацій, поданих у додатках. Номер ілюстрації повинен складатися з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка. Пояснювальні підписи розміщують безпосередньо під ілюстрацією. Номер ілюстрації та її назву розміщують після пояснювальних підписів з абзацного відступу.

При посиланнях на ілюстрації треба писати: «… згідно з рисунком 1.1» або використовувати інші вирази; слово «рисунок» повинно бути написаним повністю.

Якщо в роботі подано одну ілюстрацію, то її нумерують за загальними правилами.

Якість ілюстрацій повинна забезпечувати їх чітке відтворення. Ілюстрації повинні бути зроблені за допомогою ЕОМ.

На всі ілюстрації мають бути посилання в пояснювальній записці.

4 Оформлення таблицьЦифровий матеріал, як правило, повинен оформлятися у вигляді таблиць. Для таблиць припускається використання шрифту 10 або 12 пт Тіmes New Roman через одинарний міжрядковий інтервал.

Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті або (якщо вона не вміщується на цій сторінці) на наступній сторінці таким чином, щоб її можна було читати без повороту переплетеного блоку роботи або з поворотом за годинниковою стрілкою.

Таблиці нумерують послідовно (за винятком таблиць, поданих у додатках) в межах розділу. Номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, відокремлених крапкою (наприклад, таблиця 1.1 – перша таблиця першого розділу). Якщо у пояснювальній записці одна таблиця, її нумерують згідно з загальними вимогами.

Таблиця може мати назву, яку друкують після слова «Таблиця» і номера малими літерами (крім першої великої) і вміщують над таблицею. Назва має бути стислою і відображати зміст таблиці.

Таблицю з великою кількістю рядків можна переносити на інший аркуш. При переносі частини таблиці на інший аркуш (сторінку) слово "Таблиця" і номер її вказують один раз зліва з абзацного відступу над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть слова "Продовження таблиці___" з зазначенням номера таблиці, повторюючи в кожній частині головку і боковик таблиці.

При поділі таблиці на частини допускається її головку або боковик заміняти відповідно номерами граф чи рядків, нумеруючи їх арабськими цифрами у першій частині таблиці. Якщо в кінці сторінки таблиця переривається і її продовження буде наведено на наступній сторінці, в першій частині таблиці нижню горизонтальну лінію, що обмежує таблицю, не проводять.

Графу "Номер по порядку" до таблиці включати не допускається.

Заголовки граф таблиці починають з великої літери, а підзаголовки – з малої, якщо вони складають одне речення з заголовком. Підзаголовки, що мають самостійне значення, друкують з великої літери. У кінці заголовків і підзаголовків таблиці крапки не ставлять. Заголовки і підзаголовки граф вказують в однині.

Якщо всі показники, наведені в таблиці, мають одну одиницю виміру, її вказують один раз над правим краєм таблиці (див. зразок).

Якщо текст, який повторюється в графі таблиці, складається з одного слова, його можна замінити лапками. Якщо цифрові або інші дані в якому-небудь рядку таблиці не подають, то в ньому ставлять прочерк.

На всі таблиці мають бути посилання в пояснювальній записці.5 ФормулиФормули необхідно подавати в роботі безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, посередині сторінки.

Рівняння і формули треба виділяти з тексту вільними рядками.

Вище і нижче кожної формули потрібно залишати не менше одного вільного рядка. Формули нумерують послідовно в межах розділу, за винятком формул, поданих у додатках. Номер формули повинен складатися з номера розділу і порядкового номера формули, між якими ставиться крапка (наприклад, формула 1.1). Номер формули вказують на рівні формули в дужках у крайньому правому положенні на рядку.

Якщо у пояснювальній записці одна формула, її нумерують згідно з загальними вимогами. Формулу подають симетрично до тексту.

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів треба подавати безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій вони подані у формулі. Значення кожного символу і числового коефіцієнта треба подавати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають з абзацу словом "де" без двокрапки.

Якщо рівняння або формула не вміщується в один рядок, то допускається їх перенесення на знаках виконуваних операцій, повторюючи знак операції на початку наступного рядка. Коли переносять формули на знакові операції множення, застосовують знак "х". Формули, що йдуть одна за одною й не розділені текстом, відокремлюють комою.6 Оформлення посиланьПри написанні роботи студент повинен давати посилання на джерела, матеріали або окремі результати, які наводяться в ній. Такі посилання дають змогу відшукати документи і перевірити достовірність відомостей про цитування документа, дають необхідну інформацію щодо нього, допомагають з'ясувати його зміст, мову тексту, обсяг. Посилатися слід на останні видання публікацій. На більш ранні видання можна посилатися лише в тих випадках, коли в них наявний матеріал, який не включено до останнього видання.

Якщо використовують відомості, матеріали з монографій, оглядових статей, інших джерел з великою кількістю сторінок, тоді в посиланні необхідно точно вказати номери сторінок, ілюстрацій, таблиць, формул з джерела, на яке дано посилання.

Посилання в тексті роботи на джерела слід позначати порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад, «... у працях [1- 7]...».

Допускається наводити посилання на джерела у висновках, при цьому оформлення посилання має відповідати його бібліографічному опису за переліком посилань із зазначенням номера.

При посиланнях на розділи, підрозділи, пункти, підпункти, таблиці ілюстрації, формули, додатки необхідно зазначати їх номери (наприклад, "у розділі 1…", " відповідно до 1.2.3.", " у таблиці 1.1", "…на рисунку 1.1", "… за формулою (1.1)…", "…у додатку А…".

У повторних посиланнях на таблиці та ілюстрації треба вказувати скорочено слово "дивись" (наприклад, "див. таблицю 1.1").7 ПриміткиПримітки вміщують в пояснювальній записці при необхідності пояснення змісту тексту, таблиці або ілюстрації. Примітки розташовують безпосередньо після тексту, таблиці або ілюстрації, яких вони стосуються.

Слово "Примітка" пишуть з великої літери з абзацного виступу, не підкреслюють, після слова "Примітка" ставлять тире. Одну примітку не нумерують, а її текст подають з великої літери і в тому ж рядку.

Декілька приміток нумерують послідовно арабськими цифрами з крапкою. Після слова "Примітки" не ставлять нічого і з нового рядка з абзацу після номера примітки з великої літери подають текст примітки. Текст примітки (якщо він продовжується більш однієї строки) пишуть з абзацного відступу.

8 ВиноскиПояснення до окремих даних, наведених у тексті або таблицях, допускається оформляти виносками. Виноски проставляють надрядковими знаками (верхній індекс) у вигляді порядкових номерів арабськими цифрами з дужкою. Нумерація виносок окрема для кожної сторінки. Знаки виноски ставлять безпосередньо після слова, числа, символу, речення, до якого дають пояснення та перед текстом пояснення.

Текст виноски вміщують з абзацного відступу під таблицею або в кінці сторінки та відокремлюють від таблиці або тексту лінією довжиною 30-40 мм, проведеною з лівого краю сторінки.

Текст виноски починають з абзацного відступу і друкують з мінімальним міжрядковим інтервалом.9 Перелік умовних скороченьПерелік умовних скорочень складається у тому випадку, коли автор використовує власні скорочення термінів (наприклад, ЧГП – чистий грошовий потік), що використовуються в тексті більше трьох разів. Якщо таке скорочення використовується не більше трьох разів, після першого згадування наводять розшифровку у дужках.

Перелік умовних скорочень складається у алфавітному порядку (див. додаток Б).10 Перелік використаних джерелПерелік використаних джерел можна розміщувати або у порядку посилань, або в алфавітному порядку за прізвищами перших авторів.

Відомості про літературу, яка включена до переліку, необхідно давати згідно з вимогами державного стандарту з обов'язковим наведенням назв праць.

Перелік необхідно починати із законодавчих джерел, що регламентують економіко-правові відносини в сфері, якій присвячено дипломну роботу, закінчувати – назвами тих документів, якими студент користувався при оформленні пояснювальної записки та графічного матеріалу. Приклад оформлення переліку наведено у додатку А.11 ДодаткиДодатки оформляють у вигляді окремої частини, розміщуючи їх у порядку появи посилань у тексті дипломної роботи.

Всі додатки повинні бути перераховані у змісті дипломної роботи, вказано їх позначення та назви.

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Ґ, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь. Один додаток позначається як "'Додаток А". Додатки повинні мати наскрізну нумерацію сторінок з рештою пояснювальної записки.

Кожний додаток повинен починатися з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, надрукований угорі малими літерами з першої великої симетрично відносно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої друкується слово "Додаток" і велика літера, що позначає додаток.

Ілюстрації, таблиці і формули, які розміщені в додатках, нумерують у межах кожного додатка (наприклад, рисунок А.1 – перший рисунок додатку А). Якщо в додатках подається одна ілюстрація, одна таблиця або одна формула, їх нумерують за загальними вимогами.

Креслення схем та графіків має відповідати вимогам стандартів.Додаток А

Зразок оформлення переліку використаних джерелПерелік використаних джерел1 Конституція України. – К.: Юрид. літ., 1996. – 50 с.

2 Закон України «Про рекламу» // Голос України. – 1991. – № 86.

3 Про зайнятість населення: Постанова Верховної Ради України від 1 березня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. №4. – С.170.

4 Вожик С.В. Разработка методов оценки стоимости компании для принятия стратегических решений. Автореферат дис. ... к.э.н. Москва, МГУ , 2005. – 21 с.

5 Україна в цифрах у 1997 році: Короткий статистичний довідник. –К.: Наукова думка, 1998. – 183 с.

6 Чумаченко М.Г., Панков В.А. Управління вартістю компанії на основі ціннісного підходу //Фінанси України. – 2004. - №2. – С.66 – 79.

7 Экономика предприятия: Учебник для вузов / Под ред. проф. В.Я.Горфинкеля, проф. В.А. Швандара – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 718 с.

8 Kaplan R.S., Atkinson A.A. Advanced Management Accounting. 3-rd ed.– Upper Saddle Rivers new Jersey: Prentice Hall. – 1998. – P. 368 – 379.

9 С. Сивец, Л. Баширова. Оценка собственности в Украине в переходный период // http://www.binfo.zp.ua/articles/02.shtml.Для того, что бы заказать дипломную работу вам нужно позвонить нам по телефону 067-7803532, 067-706-8573, 063-762-45-95 и уточнить все детали вашей работы.